DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Formularz rekrutacyjny  - proszę przesłać wypełniony formularz pocztą tradycyjną na adres biura projektu lub przesłać skan wypełnionego formularza mailowo na adres kompetencjekluczowe@onet.pl

2. Regulamin rekrutacji

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 - POBIERZ

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm.

 

Projekt nr RPMA.10.02.00-14-9072/17 pt. „Kompetencje kluczowe kluczem do kariery.”

Projekt realizowany przez EduArt Paweł Mieszkowski i A-Z Consulting Kaszuba Bogusława

w okresie od 01.07.2018 do 31.03.2020.

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

A-Z Consulting Kaszuba Bogusława,

ul. Gwardii Ludowej 1/40,

06-400 Ciechanów,

Telefon kontaktowy 501 618 303,

e-mail azconsulting@onet.pl

 

 1. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :
 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa projektu: www.eduart.edu.pl
 3. Strona www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajem sal szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń komputerowych i egzaminu zewnętrznego
  1. Wymiar godzinowy:
   1. 1350 godzin, tj.15 grup po 90 godzin
   2. 60 godzin, tj. 15 grup po 4 godz.
  2. Miejsce i czas realizacji zajęć: wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sal komputerowych  na terenie gmin z województwa mazowieckiego, wskazanych przez zamawiającego. Szkolenia będą realizowane jak najbliżej miejsca zamieszkania zrekrutowanych grup, zgodnie z harmonogramem i preferencjami uczestników projektu. Mogą być realizowane w następujący sposób: przed południem, po południu lub w godzinach wieczornych w dni robocze lub weekendy.
  3. Planowany termin realizacji: IX.2018 r. – III.2020r.
 2. Uczestnicy Projektu: osoby zamieszkałe, uczące się lub pracujące na terenie woj. mazowieckiego: Liczba uczestników: 180 osób ( 15 grup po 12 osób)
 3. Forma zaangażowania wykonawcy: umowa
 4. Pozostałe wymagania wobec Wykonawców:
  1. lokalizacja obiektu na terenie gmin woj. mazowieckiego, w miejscu dobrze skomunikowanym i dostępnym dla osób bez samochodów, powierzchnia sali przynajmniej 20m2, sala przystosowana do zajęć dla 12 osób, w tym osób z niepełnosprawnościami i posiadająca zaplecze sanitarne
  2. odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej,
  3. krzesła z oparciami o wysokości przystosowanej do wzrostu dorosłego człowieka,
  4. spełnione wymogi bezpieczeństwa, posiadanie odpowiedniej akustyki,
  5. łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz),
  6. 13 stanowisk komputerowych z zainstalowanym licencjonowanym pełnym pakietem biurowym, przeglądarką internetową (min. edytor tekstu, bazy danych, arkusz kalkulacyjny, grafika komputerowa)
  7. ekran lub przynajmniej jedna biała (lub bardzo jasna) pionowa ściana, na której można wyświetlać obraz z rzutnika,
  8. stolik do rzutnika i rzutnik
  9. flipchart z papierem i mazakami,
  10. bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu,
  11. dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością na tym samym piętrze co sala szkoleniowa
  12. w przypadku gdy sala szkoleniowa będzie zlokalizowana na innym piętrze niż parter – możliwość korzystania z windy łatwo dostępnej dla osób z niepełnosprawnością
  13. sprawne ogrzewanie poza sezonem letnim,
  14. zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w szkoleniu),
  15. zapewniona obsługa techniczna sali,
  16. możliwość udziału w szkoleniach osób niepełnosprawnych,
  17. możliwość umieszczenia w widocznym miejscu (przynajmniej na drzwiach sali szkoleniowej) informacji o realizacji szkoleń zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA.

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:

 

 1. Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.  
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i prawnej umożliwiającej realizację zlecenia.
 3. Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. – tj. nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. Nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) Opis weryfikacji spełniania warunków: załącznik nr 2.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY:
 1. Najniższa cena za łączną kwotę zamówienia–60 pkt.
  1. Sposób obliczenia wag punktowych:

 

 

oferta z najniższą ceną ofertową brutto

 

cena brutto (C) =

----------------------------------------------------

x 60 pkt

 

cena ofertowa brutto oferty ocenianej

 

 

 1. Elastyczność – 40 pkt.
  1. Sposób obliczenia wag punktowych: Kryterium oceniane będzie jak niżej:

 

 

oferta z najkrótszym terminem

 

elastyczność (E) =

----------------------------------------------------

x 40 pkt

 

liczba dni oferty badanej

 

 

 

Wykonawca wskaże na ile dni wcześniej zleceniodawca musi zgłosić zapotrzebowanie na salę, celem prawidłowego przygotowania do realizacji szkolenia,  np. 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia dla danej grupy, 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia dla danej grupy.

 

 1. Do oceny końcowej brana będzie suma obydwu kryteriów. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta.
 2. Pozostałe informacje:
  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
  2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania.
  3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn unieważnienia.
  4. Zamawiający zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.
 1. Zamawiający informuje, iż cena podana w ofercie będzie ceną obowiązującą w okresie trwania umowy.

 

 1. Zasady powierzenia zamówienia:
  1. Zamawiający zawrze umowę na warunkach opisanych powyżej.
  2. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa jest ceną brutto, to znaczy obejmuje wszystkie daniny publiczne (podatki i składki).
 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, niezrealizowania przedmiotu najmu zgodnie z opisem zawartym w umowie i/lub terminem  ustalonym przez Strony  w wysokości 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu  najmu, który nie został zrealizowany z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

 

VIII.Przewidywane zmiany do umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian w treści zawartej umowy:

 1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych leżących po stronie beneficjentów
 2. Zmiana warunków realizacji umowy wynikająca ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia bądź zmiany wytycznych EFS bądź bezpośrednich zaleceń/decyzji IZ/IP RPO Województwa Mazowieckiego

 

 1. Składanie ofert
 1. Wymagana zawartość oferty:
  1. Oferta, którą należy złożyć na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
  3. Wszystkie wymagane Załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
 2. Opis sposobu złożenia przygotowanej oferty:
  1. Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przesłaniu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: [Oferta na wynajem sal w ramach projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do kariery”] pocztą lub kurierem na adres: A-Z Consulting Kaszuba Bogusława, ul. Gwardii Ludowej 1/40, 06-400 Ciechanów.
  2. Oferta musi być złożona w terminie do 17.08.2018r. do godz. 10.00. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 

 1. WADIUM

 

 1. W celu zabezpieczenia przystąpienia do zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100).
 2. Wadium należy wpłacić przed końcem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy o nr: 32 1050 1025 1000 0090 7478 0678, z dopiskiem w tytule wpłaty: „Wadium - zapytanie ofertowe nr 1/2018”
 3. Wadium/kaucja nie jest oprocentowana.
 4. W przypadku zawarcia z Wykonawcą umowy, wpłacone wadium przekształca się w kaucję stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kaucja zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od zakończenia umowy (liczone od daty wypłaty ostatniej płatności na rzecz Wykonawców).
 5. Zamawiający zatrzymuje wadium/ kaucję, jeżeli:
  1. nie uzna umowy za należycie wykonaną
  2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił lub zwleka z zawarciem umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,
  3. Wykonawca wypowie/zerwie umowę przed jej zakończeniem z pominięciem sytuacji dopuszczonych w umowie.
 6. Zamawiający zwraca wniesione wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane, w terminie do 30 dni kalendarzowych począwszy od upływu terminu do składania ofert. Przez datę zwrotu rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

 

 

 

XI.   W sprawie zamówienia informacji udziela Bogusława Kaszuba – tel. 501 618 303

 

 

09.08.2018

…………………………………………………

 

 

Data i podpis zamawiającego

 

 

 

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY NA WYNAJEM SAL DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

dla uczestników projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do kariery

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nazwa Oferenta:                                                                                                                      

Adres:                                                                                                                                    

NIP/PESEL:                                                                                                                                               

tel.:                                                                      e–mail:.......................................................           

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal komputerowych dla uczestników projektu  „Kompetencje kluczowe kluczem do kariery” przedstawiam następującą ofertę cenową:

Lp.

Liczba godzin do zrealizowania w ramach projektu

Cena brutto za godzinę

Wartość (liczba godzin x cena za godz.)

1

Ilość godzin: 15 grup po 90 godzin

1350

 

 

2

Ilość godzin: 15 grup po 4 godziny

60

 

 

 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA :

……………………………………………..……………… zł brutto

(słownie ………………………………………………………………………………….………................................................)

 

Cena brutto obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji zamówienia.

2

Liczba dni: minimalny termin zgłoszenia zapotrzebowania na sale we wskazanej lokalizacji celem prawidłowej realizacji usługi.

……………………… dni

 

Oświadczam, że:

 • Znane mi są warunki postępowania określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i nie wnoszę do nich zastrzeżeń
 • Znany mi jest, sprawdzony i przyjęty opis przedmiotu zamówienia

 

Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: ...................................

_____________, dnia ______.2018 r.                         

..............................................

 (czytelny podpis Oferenta)                                                                                                            
Załącznik Nr 2

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

Przystępując do udziału w postępowaniu dotyczącym wynajmu sal komputerowych w projekcie „Kompetencje kluczowe kluczem do kariery” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam, iż spełniam warunki sformułowane przez Zamawiającego:

 1. Posiadam niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i prawnej umożliwiającej realizację zlecenia.
 3. Nie podlegam wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. – tj. nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. Nie jestem i nie będę zatrudniony/a w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie będzie zachodził konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS 2014-2020)

 

Nadto oświadczam, że:

 1. zapoznałem/am się z treścią Zaproszenia do składania ofert i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;
 2. spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału w postępowaniu, nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
 3. jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert
 4. jestem gotowy/a zawrzeć umowę i zrealizować zamówienie na warunkach określonych w niniejszej ofercie i zgodnie z zaproszeniem do składania ofert

 

 

_____________, dnia ______2018 r.                        

 

 ..............................................

 (czytelny podpis Oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego